آخرین اخبار : 

پروژه های پاسکال

سورس ماشین حساب مهندسی به زبان پاسکال

calc

شرح مختصر :

برای امروز ماشین حساب مهندسی به زبان پاسکال رو آماده کردم

از توابع مستقیم برای سهولت بیشتر در کد نویسی استفاده شده است .